Klient, který splňuje následující kritéria, je standardně klasifikován jako profesionální klient:

 1. Subjekty, které musí mít povolení nebo regulaci pro působení na finančních trzích, jako jsou:
  • Úvěrové instituce
  • Investiční podniky
  • Jiné povolené nebo regulované finanční instituce
  • Pojišťovny
  • Programy kolektivního investování a správcovské společnosti těchto systémů
  • Penzijní fondy a správcovské společnosti těchto fondů
  • Obchodníci s komoditami a komoditními deriváty
  •  Místní (Podniky, které poskytují investiční služby a/nebo vykonávají investiční činnosti spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích s finančními futures nebo opcemi nebo jinými deriváty a na hotovostních trzích výhradně za účelem zajištění pozic na trzích s deriváty nebo které obchodují na účet jiného člena těchto trhů nebo pro ně stanovují ceny a které jsou garantovány členy clearingového systému těchto trhů, pokud odpovědnost za zajištění plnění kontraktů uzavřených těmito podniky přebírají členové clearingového systému těchto trhů.)
  • Ostatní institucionální investoři

 2. Velké podniky splňující dva z těchto požadavků na velikost podle portfolia:
  • Bilanční suma nejméně 20 000 000 EUR
  • Čistý obrat nejméně 40 000 000 EUR
  • Kapitál nejméně 2 000 000 EUR

 3. Národní a regionální vlády, veřejné orgány, které spravují veřejný dluh, centrální banky, mezinárodní a nadnárodní instituce, jako je Světová banka, MMF, ECB, Evropská investiční banka a další podobné mezinárodní organizace.

 4. Ostatní institucionální investoři, jejichž hlavní činností je investovat do finančních nástrojů, včetně subjektů zabývajících se sekuritizací aktiv nebo jinými finančními transakcemi.

Další podrobnosti naleznete v Zásadách kategorizace klientů.