Klient, który spełnia następujące kryteria, jest domyślnie klasyfikowany jako klient profesjonalny:

 1. Podmioty, które muszą być upoważnione lub regulowane do działania na rynkach finansowych, takie jak:
  • Instytucje kredytowe
  • Firmy inwestycyjne
  • Inne autoryzowane lub regulowane instytucje finansowe
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Zbiorowe programy inwestycyjne i spółki zarządzające takimi programami
  • Fundusze emerytalne i firmy zarządzające takimi funduszami
  • Dealerzy surowców i derywatów surowcowych
  • Lokalne firmy (Firmy, które świadczą usługi inwestycyjne i/lub prowadzą działalność inwestycyjną polegającą wyłącznie na obrocie na własny rachunek na rynkach finansowych kontraktów terminowych lub opcji lub innych instrumentów pochodnych oraz na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji na rynkach instrumentów pochodnych lub które zawierają transakcje na rachunków innych członków tych rynków lub ustalają dla nich ceny i które są gwarantowane przez uczestników rozliczających tych samych rynków, gdzie odpowiedzialność za zapewnienie wykonania kontraktów zawieranych przez takie firmy przejmują uczestnicy rozliczający tych samych rynków)
  • Inni inwestorzy instytucjonalni

 2. Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z następujących wymagań dotyczących wielkości na podstawie portfela:
  • Suma bilansowa co najmniej 20,000,000 EUR
  • Obroty netto co najmniej 40,000,000 EUR
  • Środki własne co najmniej 2,000,000 EUR

 3. Rządy krajowe i regionalne, organy publiczne zarządzające długiem publicznym, banki centralne, instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe, takie jak Bank Światowy, MFW, EBC, Europejski Bank Inwestycyjny i inne podobne organizacje międzynarodowe.

 4. Inni inwestorzy instytucjonalni, których główną działalnością jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innymi transakcjami finansowymi.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką kategoryzacji klientów.