Ένας πελάτης που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια κατατάσσεται, εξ ορισμού, ως επαγγελματίας πελάτης:

 1. Οντότητες που απαιτείται να διαθέτουν άδεια ή να λειτουργούν υπό την εποπτεία της εθνικής εποπτικής αρχής για να δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως:
  • Πιστωτικά ιδρύματα
  • Επενδυτικές εταιρείες
  • Άλλα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα που λειτουργούν υπό την εθνική εποπτική αρχή
  • Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης τους
  • Συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισης τέτοιων ταμείων
  • Διαπραγματευτές εμπορευμάτων και παραγώγων εμπορευμάτων
  • Τοπικές επιχειρήσεις (Επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε αγορές χρηματοπιστωτικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων παραγώγων και σε αγορές μετρητών με αποκλειστικό σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών σε αγορές παραγώγων ή επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν συναλλαγές για λογαριασμό άλλων μελών των εν λόγω αγορών ή διαμορφώνουν τιμές για λογαριασμό τους και οι οποίες είναι εγγυημένες από μέλη εκκαθάρισης των ίδιων αγορών. Την ευθύνη για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτουν οι επιχειρήσεις αυτές αναλαμβάνουν τα μέλη εκκαθάρισης των ίδιων αγορών)
  • Άλλοι θεσμικοί επενδυτές

 2. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τις ακόλουθες απαιτήσεις μεγέθους, σε βάση χαρτοφυλακίου:
  • Σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον 20.000.000 ευρώ
  • Καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ
  • Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ

 3. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί.

 4. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές με κύρια δραστηριότητα την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που ασχολούνται με την τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών.