Η παρακάτω διαδικασία ακολουθείται όταν ένας μη επαγγελματίας πελάτης επιθυμεί να αντιμετωπιστεί ως κατ'επιλογήν επαγγελματίας πελάτης:

  • Ο πελάτης δηλώνει εγγράφως στη iFOREX Europe ότι επιθυμεί να αντιμετωπιστεί ως κατ' επιλογήν επαγγελματίας πελάτης, είτε γενικά είτε σε σχέση με μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή ή τύπο συναλλαγής ή προϊόντος.
  • Η iFOREX Europe πρέπει να του/της δώσει σαφή γραπτή προειδοποίηση σχετικά με την προστασία και τα δικαιώματα αποζημίωσης των επενδυτών που ενδέχεται να χάσει.
  • Ο πελάτης πρέπει να δηλώσει εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση, ότι γνωρίζει τις συνέπειες της απώλειας της προστασίας αυτής.

Πριν αποφασίσει να δεχτεί οποιοδήποτε αίτημα απαλλαγής, η iFOREX Europe πρέπει να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο πελάτης που ζητά να αντιμετωπιστεί ως επαγγελματίας πελάτης πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως (ανατρέξτε στην ερώτηση "Ποια είναι τα κριτήρια για να αντιμετωπιστεί ένας μη επαγγελματίας πελάτης ως κατ' επιλογήν επαγγελματίας πελάτης;").

Η iFOREX Europe διατηρεί εγγράφως, κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες για την κατηγοριοποίηση των πελατών. Οι επαγγελματίες πελάτες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της iFOREX Europe σχετικά με κάθε αλλαγή που θα μπορούσε να επηρεάσει την τρέχουσα κατηγοριοποίησή τους. Ωστόσο, εάν η iFOREX Europe αντιληφθεί ότι ο πελάτης δεν πληροί πλέον τις αρχικές προϋποθέσεις που τον καθιστούσαν επιλέξιμο για να αντιμετωπιστεί ώς επαγγελματίας, η iFOREX Europe πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.