Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής, όταν τα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό του πελάτη φτάσουν σε επίπεδο ίσο ή χαμηλότερο από το Περιθώριο Διατήρησης Ανοιχτών Θέσεων (=50% από το Δεσμευμένο περιθώριο), η Εταιρία θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή που δεσμεύει το μεγαλύτερο περιθώριο, έτσι ώστε να επιτύχει το χαμηλότερο Περιθώριο Διατήρησης Ανοικτών θέσεων. Σε περιπτώσεις όπου περισσότερες από μία συναλλαγές διατηρούν το υψηλότερο Δεσμευμένο Περιθώριο, η Εταιρεία θα κλείσει αυτόματα την συναλλαγή που άνοιξε πρώτη. Σε περίπτωση όπου με το αυτόματο κλείσιμο μιας ενιαίας συναλλαγής δεν είναι δυνατή η επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού περιθωρίου διατήρησης ανοιχτών θέσεων, η Εταιρεία θα κλείσει αυτόματα όλες τις συναλλαγές που είναι ανοιχτές σε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό τίτλο.