Kontrakty futures mają daty wygaśnięcia, po których następuje fizyczna dostawa produktu. Ponieważ jednak kontrakty CFD dotyczą zmian cen, a nie własności/fizycznej dostawy aktywów bazowych, nie dostarczamy ani nie zamykamy kontraktu po jego wygaśnięciu. Zamiast tego, dopóki transakcja jest otwarta, przenosimy ją na następny kontrakt na kilka dni przed datą wygaśnięcia kontraktu bazowego — znaną jako data rolowania.  W iFOREX Europe wszystkie transakcje, których aktywem bazowym jest kontrakt Future, i które nie zostaną zamknięte przed datą rolowania, są automatycznie przenoszone przez Firmę na datę rolowania następnego kontraktu, dzięki czemu transakcja pozostaje otwarta. Po dokonaniu takiego rolowania otwarty Z/S (zysk/strata) transakcji będzie wyrażał różnicę w cenie między wygasłym kontraktem a nowym, a także będzie zawierał mark-up spread. Ponadto wszystkie powiązane Zlecenia z limitem zostaną dostosowane do nowej przyszłej umowy.