Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν ημερομηνίες λήξης, τις οποίες ακολουθεί η φυσική παράδοση του προϊόντος. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα CFD αφορούν την κίνηση των τιμών και όχι την ιδιοκτησία/φυσική παράδοση του υποκείμενου τίτλου, δεν παραδίδουμε ούτε και κλείνουμε το συμβόλαιο κατά τη συμπλήρωση της λήξης του. Αντ' αυτού, για όσο διάστημα μια συναλλαγή παραμένει ανοικτή, τη μεταφέρουμε στο επόμενο συμβόλαιο λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου τίτλου. Η ημερομηνία που γίνεται αυτό είναι γνώστή και ως Ημερομηνία Μετακύλισης.

Στην iFOREX Europe, όλες οι συναλλαγές των οποίων ο υποκείμενος τίτλος είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης και οι οποίες δεν κλείνουν πριν από την ημερομηνία μετακύλισής τους, μετακυλούνται αυτόματα από την Εταιρεία στην ημερομηνία μετακύλισης του επόμενου συμβολαίου, έτσι ώστε η συναλλαγή να παραμένει ανοιχτή. Κατά την πραγματοποίηση της εν λόγω μετακύλισης, το τρέχον Κέρδος/Ζημιά της συναλλαγής δε θα εκφράζει τη διαφορά τιμής μεταξύ του συμβολαίου που έληξε και του νέου συμβολαίου ωστόσο θα περιλαμβάνει ένα mark-up spread. Επιπλέον, όλες οι σχετικές εντολές ορίου θα προσαρμοστούν στο νέο μελλοντικό συμβόλαιο.