Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο όρος pip (ποσοστό σε μονάδες) αναφέρεται συνήθως στη μικρότερη μονάδα μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων. Τα περισσότερα σημαντικά ζεύγη νομισμάτων τιμολογούνται με τέσσερα ή πέντε δεκαδικά ψηφία και ένα pip ισούται με το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο, ενώ το πέμπτο δεκαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε ένα δέκατο του pip. Για τα νομίσματα δολαρίου, τα pips ισούνται με το 1/100 του σέντ.