Δύο από τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να πληρούνται για να αντιμετωπιστεί ένας μη επαγγελματίας πελάτης ως κατ'επιλογήν επαγγελματίας πελάτης:

  • Ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές σημαντικού μεγέθους στη σχετική αγορά με μέση συχνότητα 10 ανά τρίμηνο κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα.
  • Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, το οποίο ορίζεται ως περιλαμβάνον καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικoύς τίτλους, να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.
  • Ο πελάτης εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τουλάχιστον ένα έτος σε επαγγελματική θέση, η οποία απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή υπηρεσιών στις οποίες σχεδιάζει να προβεί.