Ο πελάτης λιανικής έχει τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας, τα οποία αίρονται όταν γίνεται κατ' επιλογήν επαγγελματίας πελάτης.

  1. Ο πελάτης λιανικής θα λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες/δηλώσεις σχετικά με τη iFOREX Europe, τις υπηρεσίες της και τυχόν επενδύσεις, τα χρηματοπιστωτικά μέσα της και την απόδοσή τους, τη φύση και τους κινδύνους των χρηματοπιστωτικών μέσων, το κόστος, τις προμήθειες, τα τέλη και τις χρεώσεις της και τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των κεφαλαίων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών λεπτομερειών σχετικά με κάθε σχετικό σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών ή εγγύησης των καταθέσεων, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση.

  2. Όταν η iFOREX Europe παρέχει τις υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και/ή της εκτέλεσης εντολών πελατών (συμπεριλαμβανομένου του ότι ενεργεί ως εντολοδόχος), η iFOREX Europe ζητά από τον πελάτη λιανικής να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται ή ζητείται, ώστε να μπορέσει η iFOREX Europe να αξιολογήσει κατά πόσον η προβλεπόμενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι κατάλληλα για τον πελάτη. Σε περίπτωση που η iFOREX Europe κρίνει, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για έναν πελάτη λιανικής, τότε προειδοποιεί τον πελάτη ανάλογα. Επισημαίνεται ότι η iFOREX Europe δεν υποχρεούται να αξιολογεί την καταλληλότητα σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο (για παράδειγμα, αλλά όχι περιοριστικά, στην περίπτωση που σε βάση εκτέλεσης μόνο, το σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο δεν είναι σύνθετο). Η iFOREX Europe δικαιούται να υποθέσει ότι ένας Επαγγελματίας Πελάτης διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση προκειμένου να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει σε σχέση με τις συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή τύπους συναλλαγών ή προϊόντων, για τις οποίες ο πελάτης κατατάσσεται ως Επαγγελματίας Πελάτης. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση με την κατάσταση που ισχύει για τους ιδιώτες πελάτες, η iFOREX Europe δεν θα πρέπει γενικά να χρειάζεται να λάβει πρόσθετες πληροφορίες από τον πελάτη για τους σκοπούς της αξιολόγησης της καταλληλότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχει ταξινομηθεί ως Επαγγελματίας πελάτης.

  3. Κατά την εκτέλεση εντολών, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να επιτύχουν αυτό που ονομάζεται "βέλτιστη εκτέλεση" των εντολών του πελάτη, δηλαδή να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες τους.

  4. Εκεί όπου η iFOREX Europe εκτελεί μια εντολή ενός ιδιώτη πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται από την άποψη του συνολικού αντιτίμου, που αντιπροσωπεύει την τιμή του σχετικού χρηματοπιστωτικού τίτλου και το κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο πελάτης και τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και κάθε άλλης αμοιβής που καταβάλλεται σε τρίτους που εμπλέκονται στην εκτέλεση της εντολής. Η iFOREX Europe αποστέλλει επίσης ειδοποίηση στον πελάτη λιανικής, όπου επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής το συντομότερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή, εάν η επιβεβαίωση λαμβάνεται από τη iFOREX Europe από τρίτο μέρος, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης από το τρίτο μέρος, ανάλογα με την περίπτωση. Οι επαγγελματίες πελάτες δικαιούνται επίσης επιβεβαίωση για την εκτέλεση των εντολών τους, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ως προς το πότε ο επαγγελματίας πελάτης θα λάβει αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, η εν λόγω επιβεβαίωση παρέχεται αμέσως.

  5. Η iFOREX Europe οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες λιανικής για σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται με την ορθή διεκπαιρέωση της εντολής τους αμέσως μόλις αντιληφθεί τις εν λόγω δυσκολίες.

  6. Οι πελάτες λιανικής ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση στο πλαίσιο του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών για Πελάτες Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ενώ οι επαγγελματίες πελάτες δεν δικαιούνται αποζημίωση στο πλαίσιο του εν λόγω ταμείου.

  7. Οι  πελάτες λιανικής υπόκεινται στο Νόμο Για Τα Εθνικά Μέτρα Παρέμβασης Προϊόντος, σε σχέση με τον περιορισμό, την εμπορία, τη διανομή και την πώληση των CFD σε πελάτες λιανικής, που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος του ΕΟΧ.