Klientowi detalicznemu przysługują następujące prawa ochronne, których zrzeka się, gdy staje się elekcyjnym klientem profesjonalnym.

  1. Klient Detaliczny otrzyma więcej informacji / ujawnień w odniesieniu do iFOREX Europe, jego usług i wszelkich inwestycji, jego instrumentów finansowych i ich wyników, charakteru i ryzyka instrumentów finansowych, jego kosztów, prowizji, opłat i należności oraz zabezpieczenia finansowego klienta instrumenty i fundusze klientów, w tym skrócone szczegóły dotyczące wszelkich odpowiednich rekompensat dla inwestorów lub systemu gwarancji depozytów, w stosownych przypadkach.

  2. W przypadku, gdy iFOREX Europe świadczy usługi przyjmowania i przesyłania zleceń i/lub wykonywania zleceń Klienta (w tym, gdy działa jako zleceniodawca), iFOREX Europe poprosi Klienta Detalicznego o dostarczenie informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji odpowiednich dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, aby umożliwić iFOREX Europe ocenę, czy przewidziana usługa inwestycyjna lub produkt jest odpowiedni/a dla klienta. W przypadku, gdy iFOREX Europe uzna, na podstawie otrzymanych informacji, że produkt lub usługa nie jest odpowiednia dla Klienta Detalicznego, odpowiednio go ostrzeże. Należy pamiętać, że iFOREX Europe nie jest zobowiązany do oceny adekwatności w niektórych przypadkach określonych w ustawie (na przykład, ale nie wyłącznie, w sytuacji, gdy na podstawie samej egzekucji dany instrument finansowy nie jest złożony). iFOREX Europe ma prawo założyć, że Klient Profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę w celu zrozumienia ryzyka związanego z tymi konkretnymi usługami inwestycyjnymi lub transakcjami lub rodzajami transakcji lub produktów, dla których klient jest sklasyfikowany jako Klient Profesjonalny. W konsekwencji, w przeciwieństwie do sytuacji z Klientem Detalicznym, iFOREX Europe zasadniczo nie powinien uzyskiwać dodatkowych informacji od klienta w celu oceny stosowności tych produktów i usług, dla których został sklasyfikowany jako Klient Profesjonalny.

  3. Wykonując zlecenia, firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe świadczące usługi inwestycyjne muszą podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu osiągnięcia tzw. „najlepszej realizacji” zleceń klienta, czyli uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla swoich klientów.

  4. W przypadku, gdy iFOREX Europe wykonuje zlecenie Klienta Detalicznego, najlepszy możliwy wynik jest określany jako łączne wynagrodzenie, stanowiące cenę instrumentu finansowego oraz koszty związane z realizacją, obejmujące wszystkie wydatki poniesione przez klienta, które są bezpośrednio związanych z realizacją zlecenia, w tym opłaty za miejsce realizacji, opłaty rozliczeniowe i rozrachunkowe oraz wszelkie inne opłaty uiszczane na rzecz osób trzecich zaangażowanych w realizację zlecenia. iFOREX Europe prześle również Klientowi Detalicznemu powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia tak szybko, jak to możliwe i nie później niż pierwszego dnia roboczego po realizacji lub, jeśli potwierdzenie otrzyma iFOREX Europe od osoby trzeciej, nie później niż pierwszego dnia roboczego odpowiednio po otrzymaniu potwierdzenia od strony trzeciej. Klienci Profesjonalni mają również prawo do potwierdzenia wykonania ich zleceń, jednak nie ma określonych ram czasowych, w których Klient Profesjonalny otrzyma te informacje. Niemniej jednak potwierdzenie to należy przekazać niezwłocznie.

  5. iFOREX Europe musi poinformować Klientów Detalicznych o istotnych trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem ich zamówienia (zamówień) niezwłocznie po uświadomieniu sobie trudności.

  6. Klientom Detalicznym może przysługiwać odszkodowanie w ramach Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów dla Klientów Firm Inwestycyjnych, natomiast Klientom Profesjonalnym nie przysługuje odszkodowanie w ramach tego funduszu.

  7. Klienci detaliczni są uprawnieni do krajowych środków interwencji produktowej w odniesieniu do ograniczeń, marketingu, dystrybucji i sprzedaży kontraktów CFD klientom detalicznym, które mają zastosowanie w każdym państwie członkowskim EOG.