Een particuliere klant heeft recht op de volgende beschermingsrechten, waarvan hij/zij afziet wanneer hij/zij een professionele klant wordt.

  1. Aan een particuliere klant zal meer informatie worden verstrekt met betrekking tot iFOREX Europe's diensten en eventuele beleggingen, haar financiële instrumenten en hun prestaties, de aard en de risico's van de financiële instrumenten, haar kosten, provisies, vergoedingen en kosten en de vrijwaring van de financiële instrumenten en de gelden van de klanten, met inbegrip van beknopte gegevens over alle relevante beleggerscompensatie- of stortingsgarantiestelsels, voor zover van toepassing.

  2. Wanneer iFOREX Europe de diensten van het Aannemen en Doorgeven van orders en/of Uitvoering van orders van klanten verleent (ook wanneer zij als opdrachtgever optreedt), zal iFOREX Europe een particuliere klant vragen informatie te verstrekken over zijn kennis en ervaring op beleggingsgebied die relevant is voor het specifieke type product of dienst dat wordt aangeboden of gevraagd, zodat iFOREX Europe kan beoordelen of de beoogde beleggingsdienst of het beoogde product geschikt is voor de klant. Indien iFOREX Europe op grond van de ontvangen informatie van mening is dat het product of de dienst niet geschikt is voor een particuliere klant, zal zij de klant dienovereenkomstig waarschuwen. iFOREX Europe is niet verplicht de geschiktheid te beoordelen in bepaalde door de wet gespecificeerde gevallen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de situatie waarin het betrokken financiële instrument op basis van execution only niet complex is). iFOREX Europe mag ervan uitgaan dat een Professionele klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico's te begrijpen die verbonden zijn aan die specifieke beleggingsdiensten of -transacties, of soorten transacties of producten, waarvoor de klant als een Professionele klant wordt aangemerkt. Derhalve, en in tegenstelling tot de situatie bij een particuliere klant, zal iFOREX Europe in het algemeen geen aanvullende informatie van de klant behoeven te verkrijgen met het oog op de beoordeling van de geschiktheid voor die producten en diensten waarvoor hij/zij als Professionele klant is geclassificeerd.

  3. Bij de uitvoering van orders moeten beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten, alle redelijke maatregelen nemen om te komen tot wat "optimale uitvoering" van de orders van de klant wordt genoemd, d.w.z. het best mogelijke resultaat voor hun klanten behalen.

  4. Wanneer iFOREX Europe een order van een particuliere klant uitvoert, wordt het best mogelijke resultaat bepaald op basis van de totale tegenprestatie, zijnde de prijs van het financiële instrument en de kosten in verband met de uitvoering, die alle door de klant gemaakte kosten omvatten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de order, met inbegrip van vergoedingen voor de plaats van uitvoering, clearing- en afwikkelingsvergoedingen en alle andere vergoedingen betaald aan derden die bij de uitvoering van de order betrokken zijn. iFOREX Europe zal ook een bericht aan een particuliere klant sturen ter bevestiging van de uitvoering van de order, zo spoedig mogelijk en niet later dan de eerste werkdag na de uitvoering of, indien de bevestiging door iFOREX Europe van een derde wordt ontvangen, niet later dan de eerste werkdag na ontvangst van de bevestiging van de derde, zoals van toepassing. Professionele klanten hebben ook recht op een bevestiging van de uitvoering van hun orders, maar er is geen specifiek tijdschema verbonden aan het tijdstip waarop de Professionele klant deze informatie zal ontvangen. Niettemin zal deze bevestiging onverwijld worden verstrekt.

  5. iFOREX Europe moet Particuliere klanten op de hoogte brengen van wezenlijke moeilijkheden die van belang zijn voor de goede uitvoering van hun order(s), en wel onmiddellijk nadat zij kennis hebben gekregen van de moeilijkheid.

  6. Particuliere klanten kunnen aanspraak maken op een vergoeding uit het Beleggerscompensatiefonds voor klanten van beleggingsondernemingen, terwijl Professionele klanten hierop geen aanspraak kunnen maken.

  7. Particuliere klanten hebben recht op de nationale productinterventiemaatregelen, met betrekking tot de beperking, marketing, distributie en verkoop van CFD's aan particuliere klanten, die in elke EER-lidstaat van toepassing zijn.